اردوی بازدید از آزمایشگاه ویژه پایه هفتم

بازدید دانش آموزان پایه هفتم از آزمایشگاه مرکزی و انجام آزمایشهای متعدد زیست، فیزیک و شیمی