هنگام وقوع زلزله چه باید کرد؟

آیا میدانیدنقاط کم خطر خانه و مدرسه در هنگام وقوع زلزله برای پناه گیری کجاست؟ از هم اکنون به فکر باشید زمان زلزله دیر است.