آشنایی با تاریخ و هویت ملی با گردشی در حافظیه

امروز در روز بزرگداشت حافظ به حافظیه رفتیم . 

در این اردو سعی کردیم که محیط اطرافمان رو خوب نگاه کنیم و چیزهایی که میبینیم رو ثبت کنیم .

درمورد حافظ این شاعر شیرین سخن کلی اطلاعات جدید یادگرفتیم.📚

 

بعدش توی حافظیه بازی کردیم و از حوض های قشنگ و جاهای سرسبز اون لذت بردیم 

در آخر هم یه عکس یادگاری گرفتیم و برگشتیم به مدرسه .📸

بعد از بازدید، مشاهدات خود را ثبت کردیم و در مورد مشاهدات خود باهم در کلاس صحبت کردیم.