آزمون ورودی:برگزاری آزمون ورودی دانش آموزان پایه هفتم

شرایط ثبت نام:

شرکت در آزمون ورودی (دروس پایه ششم)
مصاحبه حضوری با دانش آموز ووالدین