سنجش آغازین

برگزاری آزمون سنجش آغازین و ارائه کارنامه و نتیجه آزمون به دبیران محترم برای سطح بندی دانش‌آموزان