برگزاری آزمون آغازین متوسطه اول رهپویان وصال

در راستای سنجش سطح آگاهی دانش آموزان متوسطه اول از دروس سال گذشته، آزمون جامع با عنوان آزمون آغازین در پایه های هفتم، هشتم و نهم برگزار گردید.
هدف از این آزمون آشنایی با نقاط قوت و ضعف درسی می باشد.