آزمایش شیمی:

انجام آزمایش درس علوم بحث شیمی توسط دانش‌آموزان پایه هشتم