فرم پیش ثبت نام مجتمع آموزشی دخترانه رهپویان وصال | 99-98
مجتمع آموزشی شهدای رهپویان وصال غیردولتی- دخترانه ....................... فرم شماره یک : ثبت نام مقدماتی 99-98


*
ثبت نام در مقطع :
مهد کودک
پیش دبستانی
دبستان دوره اول
دبستان دوره دوم
متـوسطه دوره اول
متـوسطه دوره دوم
لطفا مقطع تحصیلی دانش آموز را انتخاب نمایید .

*
ثبت نام در پایه تحصیلی :
پیش دبستانی 1
پیش دبستانی 2
پـایـه اول
پـایـه دوم
پـایـه سوم
پـایـه چهارم
پـایـه پنجم
پـایـه ششم
پـایـه هفتم
پـایـه هشتم
پـایـه نهم
پـایـه دهم
پـایـه یازدهم
پـایـه دوازدهم*
نام :

*
نام خانوادگی :

*
شماره شناسنامه / کد ملی :

*
تاریخ تولد :

معدل سال گذشته :
لطفا معدل کل ( نهایی ) دانش آموز را وارد کنید . در صورتی که دانش آموز متقاضی پایه های پیش دبستانی 1 و 2 - پایه اول می باشد عبارت نداشتن معدا را تایپ کنید

*
نام مدرسه سال تحصیلی گذشته ( 98 - 97 ) :

شهر محل تولد :

تلفن تماس منزل :

پست الکترونیک :

*
آدرس منزل :


این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .


این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

نام " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

نام خانوادگی" مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

کد ملی " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

*
تلفن تماس " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

تحصیلات " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

عنوان رشته تحصیلی " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

نوع شغل " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

آدرس محل کار" مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .


این قسمت مربوط به اطلاعات پـــدر دانش آموز می باشد .

نام " پــدر " :
این قسمت مربوط به اطلاعات پـدر دانش آموز می باشد .

نام خانوادگی" پـدر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات پـدر دانش آموز می باشد .

کد ملی " پـدر " :
این قسمت مربوط به اطلاعات پـدر دانش آموز می باشد .

*
تلفن تماس " پـدر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات پـدر دانش آموز می باشد .

تحصیلات " پـدر " :
این قسمت مربوط به اطلاعات پـدر دانش آموز می باشد .

عنوان رشته تحصیلی " پـدر " :
این قسمت مربوط به اطلاعات پـدر دانش آموز می باشد .

نوع شغل " پـدر " :
این قسمت مربوط به اطلاعات پـدر دانش آموز می باشد .

آدرس محل کار" پـدر " :
این قسمت مربوط به اطلاعات پـدر دانش آموز می باشد .نام معرف :

شماره تماس معرف :

*
نحوه آشنایی با مجتمع آموزشی :
جلسات کانون فرهنگی رهپویان وصال
از طریق دوستان و آشنایان
مربیان سال گذشته
شبکه های مجازی
روزنامه و نشریات
تبلیغات محیطی

*
دلیل انتخاب آموزشگاه رهپویان وصال :

نام تکمیل کننده فرم :کد امنیتی جدید