فرم پیش ثبت نام مجتمع آموزشی پسرانه رهپویان وصال | 99-98
توضیحات فرم خود را در این محل بنویسید


*
ثبت نام در مقطع :
مهد کودک
پیش دبستانی
دبستان دوره اول
دبستان دوره دوم
متـوسطه دوره اول
متوسطه دوره دوم
لطفا مقطع تحصیلی دانش آموز را انتخاب نمایید .

*
ثبت نام در پایه تحصیلی :
پیش دبستانی 1 (مهد کودک)
پیش دبستانی 2
پـایـه اول
پـایـه دوم
پـایـه سوم
پـایـه چهارم
پـایـه پنجم
پـایـه ششم
پـایـه هفتم
پـایـه هشتم
پـایـه نهم
پـایـه دهم
پـایـه یازدهم
پـایـه دوازدهم
لطفا پایه تحصیلی دانش آموز را انتخاب نمایید .

ثبت نام در رشته تحصیلی :
ریـــاضــی
تــجــربــی
انــســانــی
لطفا رشته پایه تحصیلی دانش آموز خود را در متوسطه دوم انتخاب نمایید .*
نام :

*
نام خانوادگی :

*
شماره شناسنامه / کد ملی :

*
تاریخ تولد :

*
معدل سال گذشته :
لطفا معدل کل ( نهایی ) دانش آموز را وارد کنید . در صورتی که دانش آموز متقاضی پایه های پیش دبستانی 1 و 2 - پایه اول می باشد عبارت نداشتن معدا را تایپ کنید

شهر محل تولد :

تلفن تماس منزل :

پست الکترونیک :

*
آدرس منزل :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

نام " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

نام خانوادگی" مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

کد ملی " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

*
تلفن تماس " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

تحصیلات " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

عنوان رشته تحصیلی " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

نوع شغل " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

آدرس محل کار" مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .


این قسمت مربوط به اطلاعات پـــدر دانش آموز می باشد .

*
نام " پدر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات پـــدر دانش آموز می باشد .

نام خانوادگی" پدر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات پـــدر دانش آموز می باشد .

کد ملی" پدر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات پـــدر دانش آموز می باشد.

*
تلفن تماس " پـدر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات پـــدر دانش آموز می باشد .

تحصیلات" پدر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات پـــدر دانش آموز می باشد .

عنوان رشته تحصیلی " پدر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات پـــدر دانش آموز می باشد .

نوع شغل " پدر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات پـــدر دانش آموز می باشد .

آدرس محل کار" پدر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات پـــدر دانش آموز می باشد .رشته تحصیلی :
ویژه دانش آموزان متوسطه دوم

*
نام آموزشگاه سال قبلی :
در صورتی که دانش آموز تازه وارد می باشد عبارت تازه وارد تایپ کنید.

نام معرف :

شماره تماس معرف :

*
نحوه آشنایی با مجتمع آموزشی :
جلسات کانون فرهنگی رهپویان وصال
از طریق دوستان و آشنایان
تبلیغات محیطی
مربیان سال گذشته
شبکه های مجازی
روزنامه و نشریات

*
دلیل انتخاب آموزشگاه رهپویان وصال :

نام تکمیل کننده فرم :

اسکن کارنامه نوبت اول : .
ویژه دانش آموزان متوسطه اول و دومکد امنیتی جدید