١٣٩٨/٠٧/٠٣

آیین بازگشایی

دبیرستان رهپویان وصال

مراسم آیین بازگشایی دبیرستان پسرانه رهپویان وصال

حرم مطهر حضرت علی بن حمزه (ع)

نظرات