١٣٩٨/٠٢/٣١

ارائه کارنامه توصیفی نوبت دوم مقطع ابتدایی

کارنامه توصیفی نوبت دوم مقطع ابتدایی مجتمع آموزشی پسرانه رهپویان وصال در روز 31 اردیبهشت ماه با حضور آموزگاران به اولیاء و دانش آموزان این واحد آموزشی ، تقدیم گردید. 

نظرات