١٣٩٨/٠٢/١٧

فعالیت آموزشی کلاس دوم - از گذشته تا آینده ( روش درست کردن نان )

فعالیت آموزشی کلاس دوم - از گذشته تا آینده ( روش درست کردن نان ) با همکاری دانش آموزان . 

نظرات