١٣٩٨/٠١/١٧

نفرت از خود و عشق به دشمن

نماهنگ زیبایی از نحوه انتخاب بین تولیدات داخلی و خارجی 

آینده نگری در مورد آینده و .... 

نفرت از خود و عشق به دشمن !
جنگ نرم یعنی مدیریت حب و بغض یک ملت.
ببینید که حب و بغض کودک ایرانی چگونه مدیریت شده است.

 

 

 


کاری از تیم کودکان استراتژیست .

نظرات