١٣٩٧/١٢/٢١

فعالیت آموزشی کلاس دوم - دیکته با آب

دانش آموزان پایه دوم دبستان رهپویان وصال شیراز با استفاده از آب پاش به تمرین درس دیکته پرداختند. 

نظرات