١٣٩٧/١٢/٠۶

تیم رباتیک وصال

مسابقات رباتیک کرمان

حضور تیم رباتیک وصال در مسابقات رباتیک کرمان

نظرات