١٣٩٧/١١/١۶

سرفراز باشی وطن من

سرود قشنگ کودکانه «سرفراز باشی وطن من» برای بچه های عزیز درباره ایران اسلامی عزیزمان «سرفراز باشی میهن من / ای فدایت جان و تن من / پر بها تر از زر و گوهر / خاک پاک تو وطن من / سرفراز باشی میهن من / ای فدایت جان و تن من»

Media not computed.


نظرات