١٣٩٧/١١/١۶

فیل و فنجون

روزی و روزگاری بود جنگل و سبزه زاری بود جنگلی که توی دلش هزار هزار پرنده داشت گنجشک و سار و قمری داشت تا چرنده داشت خزنده داشت حیوانات درنده داشت ببر و پلنگ و شیر و گرگ آهوهای دونده داشت قورباغه ها قورقورقورقور غارغار زاغی و کلاغ گنجشک ها جیک و جیک و جیک ...

Media not computed.


نظرات