١٣٩٧/١١/١۶

خارپشت و شترمرغ

خارپشت و شترمرغ در مزرعه با هم زندگی می کردند. اما شترمرغ، خارپشت را مسخره می کرد. شترمرغ خیلی به خودش مغرور بود. او فکر می کرد از خارپشت خیلی سریع تر و قوی تر است. ولی خارپشت قبول نمی کرد. خارپشت به شترمرغ پیشنهاد کرد تا فردای ان روز باهم مسابقه بدهند. دوستان شترمرغ همه جمع شده بودند تا شترمرغ را تشویق کنند اما دوستان خارپشت اصلا دیده نمی شدند ...

Media not computed.


کلمات کلیدی

کلمات کلیدی:نظرات