١٣٩٧/١١/١۶

خرگوش و لاکپشت

خرگوش زرنگی بود که می توانست از باد هم تندتر بدود. خرگوش فکر می‌کرد که هیچ حیوانی به پایش نمی‌رسد. برای همین خیلی مغرور شده بود. خرگوش به جز لاکپشت با همه مسابقه داده بود. یک روز لاکپشت به خرگوش پیشنهاد داد تا با او مسابقه بدهد..

Media not computed.


کلمات کلیدی
نظرات