١٣٩٧/١٠/١٨

کلیپ بازدید از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی شیراز

دانش آموزان دبستان رهپویان وصال شیراز در هفته پژوهش و روز پژوهش به موزه تاریخ طبیعی شیراز رفتند تا ضمن بازدید از موزه، در مورد علوم فراگرفته و توضیحات درسی؛ مشاهدات علمی نیز داشته باشند.

www.pvesal.ir
@rahpouyanschools

نظرات