Telegram Gap 09172891139 و 071-32281627 و 32363307-071
١٣٩٧/١٠/٠۴

حال و هوای روز بدون کیف در مدرسه

در پیش دبستان و دبستان رهپویان وصال یک روز در ماه ، روز بدون کیف هست که بچه ها بدون دغدغه درس خواندن و نوشتن تکلیف با آموزگاران و کادر آموزشی و تربیتی مدرسه و اولیاء باهم ، یک روز خوش را سپری میکنند.

نظرات