١٣٩٧/٠٩/١٧

آیین رونمایی ربات وصال

تیم رباتیک وصال قبل از حضور در مسابقات جهانی رباتیک هند .... 

تیم رباتیک وصال قبل از حضور در مسابقات جهانی رباتیک هند از ربات مسابقه ای خود در پیش دبستان و دبستان رهپویان وصال رونمایی کردند و از اعضای این تیم ، نحوه فعالیت این ربات برای دانش آموزان توضیحاتی دادند . 

نظرات