١٣٩٧/٠٧/٢٢

بازدید مدیر مجتمع از دبستان و پیش دبستان

مدیریت مجتمع رهپویان وصال طی بازدیدی در دومین هفته از مهرماه با رویکرد پیگیری امور آموزشی و روند پیگیری مسایل پرورشی و ... 


نظرات