١٣٩٧/٠۵/٢۵

تغییر مکان موقت مجتمع آموزشی

آدرس مدرسه به صورت موقت به میدان دانشجو - ابتدای خیابان ساحلی غربی - جنب بیمه کوثر - محل سابق دانشگاه پیام نور منتقل گردید .


نظرات