١٣٩٧/٠٢/١٨

کسب مقام چهارمی مسابقات هوا و فضا

کسب مقام چهارمی تیم هوا و فضای مجتمع آموزشی پسرانه شهدای رهپویان وصال شیراز
  

گزارش تصویری از مسابقات هوا و فضای دانشگاه صنعتی امیر کبیر با حضور اعضای تیم هوا و فضای مجتمع آموزشی پسرانه رهپویان وصال 


نظرات