١٣٩٧/٠٢/٠۶

نشست صمیمانه با معاونت بازرگانی صنایع الکترونیک شیراز

به مناسبت هفته مشاغل نشست صمیمی دانش آموزان متوسطه دوم با معاونت بازرگانی صنایع الکترونیک شیراز برگزار شد


نظرات