١۴٠٠/١٢/٢٩

مصاحبه عیدانه مجتمع آموزشی شهدای رهپویان وصال - دانش آموزان پیش دبستانی 1400

راستی بچه های پیش دبستانی از عید و المان ها و فرهنگ های اون چه می دانند .. 

با هم ببینم .نظرات