١۴٠٠/٠٢/١٢

روز معلم

اندیشه ام از تو سبز و آباد شده 

از جهل وغم این فکرتم آزاد شده

در مکتب پاک و شاد استاد ببین

غم رفته زجانم ودلم شاد شده


نظرات